Open dag
15-02 van 10 tot 14

Toelatingseisen

Als een leerling is aangemeld, beslist de directeur over zijn toelating. Hij kijkt hierbij naar de adviezen die de leerling meebrengt, onder meer van zijn vorige school. Als een leerling uit groep 8 van de schoolbegeleidingsdienst en/of van de directeur van zijn school een advies voor een leerweg aan het ZuidWestHoek College heeft gekregen, kan hij tot de brugklas worden toegelaten. In contact met de basisschool wordt een zo goed mogelijk beeld gevormd van de aangemelde leerling. Ook tussentijdse aanmeldingen voor hogere leerjaren worden op die manier behandeld, waarbij steeds contact wordt gelegd met de school van herkomst. In geval van niet-toelating geldt volgens het algemene reglement van Ons Middelbaar Onderwijs een beroepstermijn van zes weken. Binnen deze termijn kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de algemeen directeur van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Uitgangspunt: het advies van de basisschool.

Voor de plaatsing op het ZuidWestHoek College wordt het advies van de basisschool als leidend overgenomen. Wordt het advies na de uitkomst van de Cito-toets (of andere door de basisschool gebruikte eindtoetsing) herzien, dan nemen wij het herziene advies over voor plaatsing op een leerweg. Bij een dubbeladvies gaat de school in gesprek met de ouders om een zo goed mogelijke plaatsing af te spreken. We opteren meer voor opstroom van leerlingen naar een hoger niveau dan voor afstroom naar een lager niveau. In geval van niet-toelating kan binnen zes werkweken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de algemeen directeur van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Tegen het besluit van de algemeen directeur kan men schriftelijk beroep aantekenen bij het college van beroep van Ons Middelbaar Onderwijs voor de regio West/Midden. Nadere informatie is opgenomen in het reglement 'Bezwaar en beroep in leerlingenzaken'. Dit is op school in te zien. 

Onderbouw
De eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs worden na het herzien van de basisvorming simpelweg aangeduid als ‘onderbouw'. Samen met de ingezette onderwijsvernieuwingen krijgen scholen ook steeds meer vrijheid voor maatwerk. Het ZuidWestHoek College maakt hier gebruik van en stelt zich ten doel de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe werkvormen in de klas en de samenhang tussen de vakken. Een belangrijk kenmerk van onze vernieuwde onderbouw is dat naast de bekende lessen ook onderwijs in leergebieden wordt aangeboden. Die bevordert het zelfstandig werken van leerlingen en het combineren van verschillende vakken tot samenhangende gehelen. Bijzonder is verder de 'ZuidWestHoektijd', een gevolg van ons 45-minutenrooster (normaal 50 minuten). De hiermee 'gespaarde' tijd maakt het mogelijk onze leerlingen nog breder onderwijs aan te bieden en zaken als bijvoorbeeld het mentoruur vast in het lesrooster op te nemen. Parallel aan de groeiende zelfstandigheid van leerlingen verschuift de rol van de docent steeds duidelijker in de richting van die van begeleider en coach.