Open dag
15-02 van 10 tot 14

Toelatingseisen

Als een leerling is aangemeld, beslist de directeur over zijn toelating. Hij/zij kijkt hierbij naar de adviezen die de leerling meebrengt, onder meer van zijn vorige school. Als een leerling uit groep 8 van de schoolbegeleidingsdienst en/of van de directeur van zijn school een advies voor een leerweg aan het ZuidWestHoek College heeft gekregen, kan hij tot de brugklas worden toegelaten. In contact met de basisschool wordt een zo goed mogelijk beeld gevormd van de aangemelde leerling. Ook tussentijdse aanmeldingen voor hogere leerjaren worden op die manier behandeld, waarbij steeds contact wordt gelegd met de school van herkomst. In geval van niet-toelating geldt volgens het algemene reglement van Ons Middelbaar Onderwijs een beroepstermijn van zes weken. Binnen deze termijn kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de algemeen directeur van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Uitgangspunt: het advies van de basisschool.

Voor de plaatsing op het ZuidWestHoek College wordt het advies van de basisschool als leidend overgenomen. Wordt het advies na de uitkomst van de Cito-toets (of andere door de basisschool gebruikte eindtoetsing) herzien, dan nemen wij het herziene advies over voor plaatsing op een leerweg. Bij een dubbeladvies gaat de school in gesprek met de ouders om een zo goed mogelijke plaatsing af te spreken. We opteren meer voor opstroom van leerlingen naar een hoger niveau dan voor afstroom naar een lager niveau. In geval van niet-toelating kan binnen zes werkweken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de algemeen directeur van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Tegen het besluit van de algemeen directeur kan men schriftelijk beroep aantekenen bij het college van beroep van Ons Middelbaar Onderwijs voor de regio West/Midden. Nadere informatie is opgenomen in het reglement 'Bezwaar en beroep in leerlingenzaken'. Dit is op school in te zien. 

Onderbouw en projectonderwijs
De eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs worden aangeduid als ‘onderbouw'. In de onderbouw van het ZuidWestHoek College krijgen onze leerlingen projectonderwijs. Hierbij brengen zij verschillende projecten tot een eindproduct en leren zij onderweg naast kennis vooral ook veel vaardigheden. Keuzes maken, overleg, onderzoek doen en contact met de buitenwereld zijn een aantal zaken die bij het projectonderwijs ontwikkeld worden. De projecten bestaan uit meerdere schoolvakken, waardoor onze leerlingen al doende aan de gestelde kerndoelen voldoen. In schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 wordt  het projectonderwijs ook voortgezet in de bovenbouw.