Open dag
15-02 van 10 tot 14

Missie en visie

Missie
Het ZuidWestHoek College bereidt de leerlingen voor op een goede start in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo. We begeleiden hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat zij hun eigen weg kunnen vinden in de samenleving. 

We zorgen voor een open en veilig leef- en leerklimaat waarin leerlingen aandacht en erkenning krijgen. Ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en samenwerking vinden wij belangrijk.

Visie
Ons onderwijs is ‘real life’ en sluit aan bij jouw interesses en niveau.
Het onderwijs sluit aan bij de individuele behoeften, talenten en wensen van de leerling. We leiden op tot kritische burgers. Onze leerlingen behalen hun diploma en ontwikkelen vaardigheden voor de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Burgerschapsvorming is hier een onderdeel van. 

Docenten bieden de juiste begeleiding, toegespitst op de individuele leerling, en ontwikkelen voortdurend hun professionele vaardigheden. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Feedback en reflectie zijn tools die we hiervoor inzetten. Zowel ouders/verzorgers, organisaties, primair onderwijs en vervolgonderwijs worden actief betrokken in de vormgeving van het leerproces.

In de brugklas wordt er deels gestart met projectgestuurd onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen meer zelf gaan doen en ervaren. Ook de omgeving van de school wordt hier actief bij betrokken. Projecten worden gegeven in klassenverband, maar soms ook met meerdere klassen of het hele leerjaar tegelijk. Daarnaast wordt er ook nog buiten de lessen om tijd gereserveerd voor coaching door de mentor. 

Naast het projectgestuurd onderwijs is er ook ruimte voor expertlessen. Dit zijn ‘klassieke’ lessen waarbij toegewerkt wordt naar de te behalen leerdoelen en uiteindelijk het eindexamen. Leerlingen volgen de expertlessen op hun eigen niveau. 

Lezen wordt een vast onderdeel in het onderwijsprogramma. Veel leerlingen lezen met te weinig aandacht, waardoor ze delen van een tekst niet begrijpen. Dit geeft vaak problemen tijdens het examen en in hun latere loopbaan.

Leerlingen halen het beste uit zichzelf op het gebied van leerprestaties, sociaal/emotionele ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Daarom leren leerlingen niet alleen op school, maar is het leren gericht op ‘real life experiences’ en wordt de leeromgeving flexibel en uitdagend ingericht. Projecten en lessen worden daarom zowel binnen als buiten de school georganiseerd.

We hechten extra waarde aan vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, zelfregulering, ICT-vaardigheden en communicatie. Hier besteden we in ons onderwijsaanbod bewust aandacht aan.