Open dag
15-02 van 10 tot 14

Vrijwillige ouderbijdragen

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee. De rijksoverheid subsidieert niet alle kosten. In nauwe samenwerking en overleg met de oudergeleding van de MR is besloten tot invoering van een vrijwillige ouderbijdrage met een vast en variabel deel. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het vaste deel € 30. In de tabel hieronder is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd.

Het variabele deel hangt af van de activiteiten die in een leerjaar worden gepland. Hierbij kan gedacht worden aan educatieve excursies naar musea of theaters, reizen naar het buitenland en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. 

Voor zowel het vaste als het variabele deel van de vrijwillige ouderbijdrage geldt dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen reden is voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Wel kan er op enig moment door de schoolleiding besloten worden om een activiteit geen doorgang te laten vinden in geval van onvoldoende deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en docenten zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald. 

Soms neemt een leerling op eigen initiatief of op dat van zijn ouders deel aan een dyslexieonderzoek of een externe studie- en beroepskeuzetest. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de ouders.