Absenties
0164-672302

Vrijwillige ouderbijdragen

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee. De rijksoverheid subsidieert niet al die kosten. In nauwe samenwerkingen overleg met de oudergeleding van de MR is destijds besloten tot invoering van een (kleine) vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt deze € 30,-. Voor een specificatie kan verwezen worden naar het beleid m.b.t. de ouderbijdragen, zoals dat door de MR is goedgekeurd.