Open dag
15-02 van 10 tot 14

Veilige school

Veilig naar school

Bij een schoolloopbaan hoort ook de reis naar en van school. Vooral als leerlingen per fiets of brommer/scooter komen, lopen zij verkeersrisico’s. Dit geldt zeker voor leerlingen uit klas 1 op hun nieuwe schoolroutes. Het relatief grote aantal verkeersslachtoffers onder de schooljeugd is helaas een bekend feit. Vaak zijn ongevallen het gevolg van eigen risicogedrag. Wij wijzen onze leerlingen op veilig verkeersgedrag en de voordelen ervan. Zo helpen wij het aantal ongelukken terugdringen.  Onze school heeft natuurlijk ook in dit kader een goede relatie met de regionale politie. Daarnaast zijn er goede busverbindingen vanuit de diverse plaatsen en gemeenten rondom de school. De bushaltes zijn op loopafstand van de school. Op de website van Arriva kunt u zien welke busverbinding voor uw zoon of dochter het meest geschikt is.  

Veilig op school

Om de aanpak van incidenten helder en transparant te laten verlopen is het Handelingsprotocol Veilige School uitgewerkt en vastgesteld. Samen met de veiligheidspartners, gemeente en politie is een procedure beschreven. In het handelingsprotocol staan de stappen beschreven die vanuit de school gezet worden bij de afhandeling van incidenten.

Anti-pestprotocol
Een van de uitgangspunten van de leerlingbegeleiding binnen het ZuidWestHoek College is ‘leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar.’ We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Al onze medewerkers bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten. Het moet zo voor iedere leerling mogelijk worden om te ervaren dat hij /zij kan zijn wie hij/zij is. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet betekent dat de afgesproken regels overtreden worden of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden. Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig en veilig klimaat voor allemaal.

Dit anti-pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van het ZuidWestHoek College. Het geeft het beleid van het ZuidWestHoek College weer t.a.v. pesten. Het protocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het protocol een informatieve en verwijzende functie.