Open dag
15-02 van 10 tot 14

Veilige school

Veilig naar school

Bij een schoolloopbaan hoort ook de reis naar en van school. Vooral als leerlingen per fiets of brommer/scooter komen, lopen zij verkeersrisico’s. Dit geldt zeker voor leerlingen uit klas 1 op hun nieuwe schoolroutes. Het relatief grote aantal verkeersslachtoffers onder de schooljeugd is helaas een bekend feit. Vaak zijn ongevallen het gevolg van eigen risicogedrag. Wij wijzen onze leerlingen op veilig verkeersgedrag en de voordelen ervan. Zo helpen wij het aantal ongelukken terugdringen.  Onze school heeft natuurlijk ook in dit kader een goede relatie met de regionale politie. Daarnaast zijn er goede busverbindingen vanuit de diverse plaatsen en gemeenten rondom de school. De bushaltes zijn op loopafstand van de school. Op de website van Arriva kunt u zien welke busverbinding voor uw zoon of dochter het meest geschikt is.  

Sociale veiligheid
Het ZuidWestHoek College is steeds alert op een maximale sociale veiligheid en besteedt er ook tijdens de lessen veel aandacht aan. Om leerlingen en ouders extra houvast te bieden, heeft de raad van bestuur van OMO op 1 juli 2003 de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie,geweld (waaronder pesten) en discriminatie’ vastgesteld. Ook kent de school een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin is opgenomen hoe de school handelt in geval van huiselijk geweld, kindermishandeling en acute of structurele onveiligheid van de leerling.  Daarnaast is er voor de school een anti-pestprotocol vastgesteld. In dit verband kunnen ook de vertrouwenspersonen worden aangesproken. Verder kent Ons Middelbaar Onderwijs een onafhankelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen
In het kader van de (sociale) veiligheid heeft onze school 2 vertrouwenspersonen aangewezen. Dit zijn de heer Vondenhoff en mevrouw Tamsma. Leerlingen (en docenten) kunnen bij hen terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie e.d.

Veilig op school 
Om de aanpak van incidenten helder en transparant te laten verlopen is het Handelingsprotocol Veilige School uitgewerkt en vastgesteld. Samen met de veiligheidspartners, gemeente en politie is een procedure beschreven. In het handelingsprotocol staan de stappen beschreven die vanuit de school gezet worden bij de afhandeling van incidenten.
Anti-pestprotocol
Een van de uitgangspunten van de leerlingbegeleiding binnen het ZuidWestHoek College is ‘leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar.’ We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Al onze medewerkers bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten. Het moet zo voor iedere leerling mogelijk worden om te ervaren dat hij /zij kan zijn wie hij/zij is. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet betekent dat de afgesproken regels overtreden worden of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden. Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig en veilig klimaat voor allemaal.

Dit anti-pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van het ZuidWestHoek College. Het geeft het beleid van het ZuidWestHoek College weer t.a.v. pesten. Het protocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het protocol een informatieve en verwijzende functie.

Gegevensbeveiliging
Als er iets misgaat met de beveiliging van gegevens, is het nodig om dat meteen te laten weten. Door snel te melden, kunnen organisaties de situatie onder controle krijgen, de schade beperken en het vertrouwen van mensen behouden. Het melden van een datalek is niet alleen verplicht, maar ook belangrijk om digitale veiligheid te waarborgen. Klik op deze link om een datalek te melden.