Open dag
15-02 van 10 tot 14

Overgangsnormen

De docentenvergadering beslist over de bevordering van een leerling. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. Een leerling die niet voldoet aan de normen kan het leerjaar doubleren (als dat volgens de schoolloopbaan van de leerling nog kan), voorwaardelijk worden bevorderd, óf door de school gericht worden bevorderd naar een ander schooltype. Indien een leerling naar een ander niveau wil, kan of moet, dan is hiervoor altijd een bindende uitspraak nodig van de docentenvergadering. In de regel geldt voor niveauverhoging de voorwaarde van een cijfer van 7,5 gemiddeld voor de examenvakken, wil de overgang kans van slagen hebben. Daarnaast dient het competentieprofiel van de leerling overeen te komen met dat van de betreffende leerweg. Bij onvoldoende resultaat in de gevolgde leerweg is niveauverlaging bespreekbaar. In geval van organisatorische belemmeringen kan de directeur een veto uitspreken. De docentenvergadering kan om moverende redenen en in het belang van de leerling, afwijken van de overgangsnormen.

Een leerling mag niet:
- in eenzelfde leerjaar gedurende meer dan twee schooljaren onderwijs volgen;
- in eenzelfde leerjaar in twee of meer schooltypen, afdelingen of leerwegen gedurende meer dan drie schooljaren onderwijs volgen;
- in twee opvolgende leerjaren van een schooltype, afdeling of leerweg gedurende meer dan drie schooljaren onderwijs volgen.

Onder eenzelfde leerjaar of twee opvolgende leerjaren worden ook verstaan het jaar of de jaren waarin de leerling binnen een gelijksoortige school, schooltype, afdeling of leerweg onderwijs heeft gevolgd. In sterke uitzonderingsgevallen kan er anders worden besloten.

Klik hier voor de volledige overgangsnormering voor schooljaar 2021-2022.