Absenties
0164-672302

Breedtezorg

Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling door leer- of gedragsproblemen op school niet goed functioneert, kan hij via de coördinator aangemeld worden bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam maakt in overleg met de mentor een plan van aanpak voor de leerling. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of het probleem intern opgelost kan worden. Alles gebeurt in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator en verschillende leden met elk hun eigen expertise (bijvoorbeeld op het gebied van sociale media en RT). 

Schoolontwikkelingsteam (SOT)
Wanneer het probleem niet intern opgelost kan worden, dan kan het ondersteuningsteam een beroep doen op het schoolontwikkelingsteam. Naast de ondersteuningscoördinator zijn hierin externe hulpverleners vertegenwoordigd zoals de schoolarts of de schoolmaatschappelijk werker, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD en de leerplichtambtenaar. In het SOT wordt besproken welke tijdelijke aanvullende ondersteuningsbehoeften nodig zijn in het belang van zowel de leerling als de school.